Oznam o prijímaní nových žiadostí o opatrovateľskú službu/ pracovné miesto opatrovateľ/ka.

01.08.2016 22:39

V súvislosti so schválením dotácie pre nové pracovné miesta opatrovateliek prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR,  Vám oznamujeme, že odo dňa  01.08.2016 prijímame nové žiadosti klientov/ prijímateľov o opatrovateľskú službu v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách(...). Rovnako prijímame aj nové žiadosti do zamestnania na pozíciu opatrovateľ/ka.
Cena za dotovanú klientohodinu pre prijímateľa soc. služby  - opatrovateľskej terénnou formou (t.j. v byte/dome klienta) je stanovená na 1 EUR/ hod. Klientom môže byť poskytovaná služba minimálne v trvaní 4 hodín (podmienka IA MPSVR SR)  a viac (klient musí mať právoplatné rozhodnutie o opatrov. službe vydané obcou/mestom). Všetky informácie o opatrovateľskej službe vrátane cenníka sú zverejnené na web.stránke familiaris.sk alebo https://opatera.webnode.sk/cennik/ Termín uzávierky prijímania nových žiadostí o opatrovateľskú službu ako aj žiadostí o pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka  je 30.8.2016.
 

Informácie Vám podá naša personálna pracovníčka Ing. Mária Čajková: maria.cajkova@familiaris.sk alebo na tel.č.:  0948/619739
 

—————

Späť