Pokračovanie projektu Podpora opatrovateľskej služby na obdobie 26 mesiacov

09.07.2018 14:41

Projekt podpora opatrovateľskej služby bude pokračovať poschválení podania žiadosti, pričom oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa v ktorom ZMluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Čo súvisí s dátumom vypracovania projektu a jeho podaním najskôr však 15 dní pred termínom uzavretia prvého kola teda 17.08.2018. Potom má poskytovateľ 35 pracovných dní na vydanie  rozhodnutia a zverejnenia zmluvy na nete. Podľa nášho predpokladu, v prípade že budeme ako žiadatelia úspešní, projekt bude pokračovať najskôr v mesiaci október/ november 2018.

Dovtedy sledujte informácie o cenách, ktoré sú zverejnené v časti Cenník. 

Ďakujeme za dôveru!

—————

Späť