Zmena vo financovaní opatrovateľskej služby od 01.05.2018

12.11.2017 19:35

Milí prijímatelia sociálnej služby - opatrovateľskej,  dňa 30.4.2018 končí zmluvné poskytovanie opatrovateľskej služby medzi prijímateľom a poskytovateľom sociálnej služby,  cez projekt Implementačnej agentúry MPSVR SR. K 1.5.2018. Naša organizácie je i naďalej schopná Vám poskytovať opatrovateľskú službu, ale  len cez Ekonomicky oprávnené náklady (EON), ktorých suma je vypočítaná na základe účtovnej závierky zverejnenej v Registri účtovných závierok na: www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch , ktorých suma za klientohodinu je vyrátaná na sumu 6,00 EUR/hod.

V zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách nás môže financovať aj Vaša obec alebo mesto, ale musí nás zazmluvniť. Ako občan máte právo výberu poskytovateľa, ktorého však obec alebo mesto zazmluvniť nemusí, lebo v zákone  je uvedené, že: 

"Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk,ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec..."  Inými slovami, ak nás o to nepožiada nemusí nás financovať!

neverejnému poskytovateľovisociálnejslužby,ktorýneposkytujesociálnuslužbus cieľom
dosiahnuť zisk,ako poskytovanietejtosociálnejslužbyneverejnéhoposkytovateľasociálnejslužby
požiadala obec

Odporúčame vám, aby ste v mieste trvalého bydliska prijímateľa sociálnej služby kontaktovali starostu alebo primátora s tým, či nás môže zazmluvniť. My sme tak už urobili a niektoré mestá a obce s nami uzatvoria zmluvu od 01.05.2018 a pokračovanie služby bude tak neprerušené!  Ako vidíte štát celé bremeno posunul znova na prijímateľov  a poskytovateľov. Spoločne sa pokúsme o nastolenie spravodlivého financovania opatrovateľskej služby vo vašom meste či obci. Spolu to dokážeme!

—————

Späť