Cenník poskytovaných služieb                            platný od 1.januára 2018

Poskytovanie opatrovateľskej služby vrátane všetkých úkonov v zmysle § 41  zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (...) je spoplatňované sumou:  2,00 EUR/ hodinu služby (platí len v prípade dotácie štátu, mesta alebo obce) a podľa výšky dôchodku  v súlade s § 73 cit.zákona.

"Ak prijímateľ soc. služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za soc. službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba (najbližší príbuzní a pod.)"§ 73  ods. 9 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (...)."

Ak je klient samoplatca alebo nemá  vydané rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu alebo my nemáme dotácie zo strany štátu, mesta alebo obce, je suma stanovená v zmysle ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5  zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (...) čo predstavuje sumu 6,00 EUR/ hod. a príplatky za zmennosť, soboty a nedele v zmysle Zákonníka práce.

Zo sumy 6,00 EUR takmer polovicu vraciame späť do štátneho rozpočtu (odvody do soc. a zdrav. poisťovne a daň!!!) podrobnejšie klikni tu: Kalkulácia EON 1 hod..xlsx (14095)

 

 


Fotogaléria

Táto fotogaléria je prázdna.


Fotogaléria

/album/fotogaleria-cennik/soltisova-profil-jpg/

—————