Samoplatci - cenník 01.05.2019                                                          

 

V zmysle § 71  - § 73 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych  službách  a o zmene a doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydávame tento cenník poskytovaných služieb u samoplatcov, ktorí v plnej miere uhrádzajú ekonomicky oprávnené náklady organizácie:

 

Samoplatca:

 

Pracovný deň          7,18€/1hod

Sobota                   8,68€/1hod  

Nedeľa                 10,17€/1hod 

Sviatok                10,17€/1hod

Práca v noci           8,38€/1hod

 

V prípade, že sviatok pripadne na sobotu, alebo nedeľu pôjde o súbeh príplatkov za prácu vo sviatok a prácu v sobotu, alebo nedeľu:

 

Sobota a zároveň sviatok      11,67€/1hod

Nedeľa a zároveň sviatok      13,16€/1hod

 

Podobne je to aj s príplatkom za nočnú prácu počas sviatku:     11,37€/1hod

 

 

 

Spracovala: Ing. Mária Čajková, personálny manažér

Schválil: PhDr. František Drozd, PhD., riaditeľ sociálnych služieb

 

Vo Svite, 30.04.2019

 

Vydaním tohto cenníka, strácajú platnosť všetky doteraz vydané cenníky pre opatrovateľskú službu pre samoplatcov!

Cenník vo worde:

Cenník služieb od 1.5.2019.doc (50176)