Familiaris 

 neverejný poskytovateľ sociálnej služby,

opatrovateľská služba "OPATERA"

Pomoc  seniorom:

  • poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. (...) o sociálnych službách;
  • domáce práce (bežné upratovanie, varenie, žehlenie, pranie, nákupy,...);
  • príprava a podávanie jedál;
  • pomoc pri telesnej hygiene;
  • pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, vstávaní;
  • sprievod k lekárovi a podávanie liekov podľa pokynov lekára;
  • základné sociálne poradenstvo;
  • poskytovanie pomoci  pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Opatrovateľské činnosti vykonávajú opatrovateľky, ktoré absolvovali vzdelanie  a získali  prax v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách(...).

Služby poskytujeme na základe vopred uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a rozsahu poskytovanej starostlivosti.

Služby neprepláca zdravotná poisťovňa ani sociálna poisťovňa!

Opatrovateľskú službu v teréne poskytujeme  v pracovné dni pondelok až piatok väčšinou 8 hodín nepretržite!

Soboty, nedele a sviatky vieme poskytnúť službu v zmysle cenníka!

Navštívte nás v kancelárii vo Svite  na Ul. SNP 145/9 vedľa Billy (nad bankomatom Slov. sporit) v  pondelok  až  piatok od 07:00 do 15:00 hod., alebo zanechajte odkaz na tel. čísle  0948/619739  Mgr. Henrieta Čarnogurská: henrieta.carnogurska@familiaris.sk alebo info@familiaris.sk

Číslo zápisu v Registri sociálnych služieb PSK: 215/16

 

 

 

 

 
 

Novinky

21.12.2021 16:49

Pokračovanie projektu od roku 2022

Milí priatelia, od 01.12.2021 pokračujeme v projekte OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby II, s názvom Doma je doma II.,  ktorú schválilo MPSVR SR až do  30.11.2023. V blízkej dobe bude na našej stránke zverejnený aj poradovník so žiadosťou o poskytovanie...

—————

23.02.2021 17:13

Ukončenie projektu opatrovateľskej služby

UKONČENIE PROJEKTU NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY Vážení klienti - prijímatelia opatrovateľskej služby terénnou formou, od 1.3.2019 sme Vám poskytovali túto službu v rámci projektu, ktorý bol podporovaný z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného...

—————

06.05.2020 21:19

Krízový plán terénnej opatrovateľskej služby v čase koronakrízy 2020

V zmysle  vyhlášok, nariadení a zákonov: Nariadenie vlády č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie; - Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu; - Zákon č. 124/2006 Z. z. o...

—————

06.02.2019 12:44

Povinné zverejnenie loga 2019

LOgá ESF a IA.docx (615429) LOgá ESF a IA.pdf (765489)

—————

17.01.2019 11:19

Projekt podpora opatrovateľskej služby

Oznamujeme klientom, že v rámci projektu, ktorý je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, od 1.3.2019 pokračujeme v poskytovaní opatrovateľskej služby terénnou formou – v domácnosti klienta...

—————

09.07.2018 14:41

Pokračovanie projektu Podpora opatrovateľskej služby na obdobie 26 mesiacov

Projekt podpora opatrovateľskej služby bude pokračovať poschválení podania žiadosti, pričom oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa v ktorom ZMluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Čo súvisí s dátumom vypracovania projektu a jeho podaním najskôr však 15 dní pred termínom...

—————

28.04.2018 07:58

Opatrovateľská služba (ne)pokračovanie...

Opatrovateľská služba pokračuje v mestách Svit, Poprad a Vysoké Tatry a od 01.05.2018 bude aj upravená cena v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a to primerane k finančnému príspevku od miest.  Obce Spišská Teplica, Batizovce, Gerlachov, Veľký Slavkov, Veľká Lomnica...

—————

27.01.2018 16:56

Ako ďalej v pokračovaní projektu opatrovateľskej služby?

Milí priatelia! Aj vo vašom mene sme sa obrátili so žiadosťou o odpoveď v pokračovaní projektu opatrovateľskej služby na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Celé znenie listu nájdete tu: List MPSVR opatrov.doc (61 kB)  

—————

13.11.2017 19:59

Oznam o úprave klientohodiny od roka 2018

V súvislosti s Nariadením vlády SR o zvyšovaní minimálnej mzdy, upozorňujeme prijímateľov sociálnej služby - opatrovateľskej, že od 01.01.2018 budeme upravovať cenu za klientohodinu na sumu 2,00 EUR/ hodinu. Viac informácií sa dozviete písomnou formou - dodatkom k zmluve, ktorý pripravujeme na...

—————

13.11.2017 18:00

Nové voľné miesta pre prijímateľov (klientov) opatrovateľskej služby

Oznamujeme, že ihneď máme k dispozícii 2 voľné miesta pre prijímateľov (klientov) opatrovateľskej služby v trvaní 8 hod. denne okrem sobôt a nedelí. Cena za 1 klientohodinu je 1,60/ hodinu. Službu poskytujeme v meste Poprad, Vysoké Tatry, Svit a v okolitých obciach.      

—————